REGULAMIN WYPOŻYCZALNI KAJAKÓW „MOKOL”

Wypożyczalnia kajaków oferuje:

- wypożyczenie kajaków turystycznych z osprzętem tj. wiosłami oraz kamizelkami asekuracyjnymi;

- dowóz sprzętu w wyznaczone miejsce oraz jego odbiór po spływie;

- w razie potrzeby dowóz żywności i sprzętu do wybranych miejsc przez Wypożyczającego kajaki za dodatkową opłatą.

1. Wypożyczalnia czynna jest codziennie od godz. 8.00 do 18.00, przy czym sprzęt najpóźniej jest wydawany do godz. 17.00

2. Sprzęt znajdujący się w ofercie wypożyczalni jest jej własnością.

3. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem.

4. Opłata za wypożyczenie jest pobierana z góry i naliczana za każdą rozpoczętą godzinę.

4. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez Wypożyczającego i Wypożyczalnie.

5. Wypożyczalnia nie odpowiada za skutki działań uczestników spływu/imprezy, w tym wynikające z niepoprawnego używania wypożyczonego sprzętu.

6. Użytkownikowi sprzętu zabrania się:

- wchodzenia na pokład jednostki pływającej w twardym obuwiu

- wędkowania z pokładu

- odstępowania sprzętu pływającego innym osobom i pozostawiania go bez dozoru

- picia alkoholu lub zażywania środków odurzających w czasie dysponowania jednostką pływającą

- pływania w miejscach niedozwolonych

- kąpieli podczas pływania

- stawania w kajaku i na burcie

7. Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez wypożyczalnię oraz służb do tego uprawnionych.

8. W przypadku uszkodzenia sprzętu pływającego lub przedłużenia wynajmu użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia wydającego sprzęt pod wskazany uprzednio numer telefonu.

9. Każdy wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt oraz wyrządzone przez siebie szkody i zobowiązany jest do ich naprawienia lub pokrycia kosztów ich naprawy.

10. Każdy wypożyczający lub organizator potwierdza pisemnie ilość pobranego sprzętu tym samym potwierdzając odpowiedzialność za niego.

11. Kajaki wypożyczamy według cen podanych w cenniku. Finalny koszt zależy od ilości wypożyczonych kajaków, liczby dni i kosztów ewentualnego transportu osób oraz kajaków.

12. Wpłata rezerwacyjna wynosi 30% planowanych kosztów. W przypadku odstąpienia od umowy w terminie krótszym niż 14 dni zadatek nie podlega zwrotowi.

13. Pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej w momencie odbioru sprzętu.

14. Za sprzęt niezwrócony w terminie wypożyczalnia pobiera dodatkową opłatę w wysokości 100% dziennej należności za wypożyczenie aż do momentu jego zwrotu.

15. Wypożyczenie sprzętu następuje po podpisaniu przez wypożyczającego umowy wypożyczenia o odpowiedzialności materialnej, która zawiera informację o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem. Z momentem podpisania w/w umowy za wypożyczony sprzęt, wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt.

16. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczonego sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne oraz wiosła, których wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

17. Sprzęt zwracany do wypożyczalni kajaków MOKOL powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie (czyli w takim jak został wydany)

18. Za niezwrócenie sprzętu w zadeklarowanym i opłaconym terminie użytkownik ponosi dodatkową opłatę w wysokości 15 zł za każde 60 min zwłoki w stosunku do początkowego czasu wypożyczenia sprzętu.

19. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody.

20. Wypożyczalnia kajaków MOKOL nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływu.

21. Wypożyczalnia kajaków MOKOL nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jej terenie samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.

22. Wcześniejsze, niż to ustalone, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez wypożyczalnie kajaków MOKOL i mogą być zrealizowane wyłącznie na warunkach wypożyczalni kajaków MOKOL

23. Osoby naruszające regulamin wypożyczalni kajaków MOKOL będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu pieniędzy.

24. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu (kajaków, wioseł, kamizelek) Wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania. Wypożyczający odpowiada również za uszkodzenia sprzętu skutkujące częściową utratą wartości sprzętu, za przedziurawienie kajaka w zależności od uszkodzeń od 30 zł do 50 zł.

25. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla wypożyczalni kajaków MOKOL.

REGULAMIN SPŁYWÓW:

 • Wszystkie warunki zawarte w regulaminie wypożyczalni kajaków MOKOL odnoszą się również do organizatorów spływów.
 • Organizatorem spływów kajakowych jest osoba zgłaszająca potrzebę rezerwacji sprzętu dla grupy osób.
 • Organizator spływu jest odpowiedzialny za uczestników i za wypożyczony sprzęt.
 • W przypadku uczestnictwa osób niepełnoletnich, rodzic lub opiekunowie prawni wypełniają zamieszczone na oddzielnym formularzu oświadczenie.
 • Uczestnik spływu odpowiada za stan sprzętu, tj. kajak, kamizelkę asekuracyjną, wiosło i inny wypożyczony sprzęt przed Organizatorem spływu.
 • Uczestnik spływu zobowiązany jest do wykonywania poleceń Organizatora spływu dotyczących bezpieczeństwa
 • Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w wodzie pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających. Zakazane jest również spożywanie alkoholu, narkotyków, środków odurzających bądź innych o podobnym działaniu w trakcie oczekiwania na wypłynięcie.
 • Decyzje o wyborze trasy, miejsca biwakowania, godzinie wypłynięcia podejmuje Organizator spływu
 • W przypadku rezygnacji Organizatora ze spływu w terminie dłuższym niż 14 dni przed datą jego rozpoczęcia, wypożyczalnia kajaków MOKOL dokonuje zwrotu wpłaconego w dniu zapisu zadatku. W przypadku rezygnacji Organizatora w terminie krótszym niż 14 dni przed datą rozpoczęcia lub w czasie trwania spływu Organizatorowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. W przypadku spływu zadatek wynosi 30% całościowych kosztów wypożyczenia sprzętu.
 • Rezygnacja Organizatora z imprezy może nastąpić jedynie pisemnie i musi zawierać datę jej złożenia. Za datę złożenia rezygnacji uznaje się datę wpłynięcia rezygnacji.
 • Wypożyczalnia kajaków MOKOL ma prawo odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych: siła wyższa (klęski żywiołowe, powodzie, działania wojenne, epidemie, decyzje władz Państwowych i innych instytucji)
 • Podpis złożony przez organizatora na umowie wypożyczenia wiąże się z akceptacją regulaminu wypożyczalni kajaków MOKOL.
 • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na wodzie.
 • W przypadku wynajmu kajaków nie występujemy w roli „organizatora spływu”, co oznacza między innymi, że nie zapewniamy instruktorów, ratowników i ubezpieczenia. Właściwy przebieg spływu, dobór osad, ustalenie szyku płynięcia, dbanie o bezpieczeństwo, zachowanie trzeźwości, zakładanie kamizelek asekuracyjnych spoczywa na wypożyczających kajaki i osobie podpisującej umowę wypożyczenia sprzętu.