Polityka prywatności - RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych… (RODO) przekazujemy informacje dot. przetwarzania danych osobowych (dalej „danych”):


1. Administrator danych: Mokol Krzysztof Mowsiej , 16-030 Supraśl, ul. Sowia 10 email: mokol@mokol.com.pl, telefon 660 685 371.

2. Cel przetwarzania danych: realizacja umowy wypożyczenia sprzętu.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit b) RODO (umowa dzierżawy działkowej oraz statut PZD*) art. 6 ust. 1 lit c) RODO (obowiązek prawny administratora), art. 6 ust. 1 lit d) RODO (ochrona żywotnych interesów działkowca lub osoby trzeciej), art. 6 ust. 1 lit f) RODO (prawnie uzasadnione interesy administratora lub osoby trzeciej) w zw. z art. 11 ust. 1, art. 14 ust. 1-3, art. 27 ust. 1 – 2, art. 28 i art. 51 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

4. Prawnie uzasadnione interesy administratora: konieczność realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy .

5. Odbiorcy danych: podmioty, z których usług korzysta Mokol przy prowadzeniu wypożyczalni rowerów, kajaków i nart przy realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy wypożyczania sprzętu wobec których Mokol jest zobowiązany udostępnić dane na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.

6. Okres, przez który dane będą przechowywane: do końca realizacji umowy wypożyczenia

7. Osoba, której dotyczą dane, ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, a także ich przeniesienia;

8. Osoba, której dotyczą dane, może wnieść skargę na niezgodność przetwarzania tych danych z przepisami prawa do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

9. Podanie danych jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych będzie odmowa zawarcia umowy wypożyczenia

10. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie uzyskanych danych.